Ordinanze 2017

Categoria: Ordinanze
Data di pubblicazione: 4 gennaio 2017

Sindacali
ord. sindacale n. 1.17
ord. sindacale n. 2.17
ord. sindacale n. 3.17
ord. sindacale n. 4.17
ord. sindacale n. 5.17
ord sindacale  n. 6.17
ord. sindacale n. 7.17
ord sindacale  n. 8 .17
ord sindacale n. 10.17
ord sindacale n.11.17
ord.sindacale n. 12.17
ord. sindicale n. 13.17
ord. sindacale n.14.17
ord. sindacale n.15.17
ord. sindacale n.16.17
ord. sindacale n. 17.17
ord. sindacale n. 18.17

 

Polizia Municipale
ord. 01 pm
ord. 02 pm
ord. 03 pm
ord. 04 pm 
ord  05 pm
ord . 06 pm
ord . 07 pm
ord . 08 pm
ord.  09.pm
ord.  10.pm
ord. 11.pm 
ord. 12 pm
ord. 13 pm
ord. 14.pm
ord.15.pm
ord.16.pm
ord. 17.pm
ord. 18.pm
ord 19. pm 
ord 20  pm
ord 21 pm
ord 22 pm
ord 23 pm 
ord 24 pm
ord.25 pm
ord 26 pm
ord 27 pm
ord 28 pm
ord 29 pm
ord 30 pm
ord. 31 pm
ord. 32 pm
ord. 33 pm

Area Tecnica
ord.  01.17 at
ord.  02.17 at
ord.  07.17 at
ord.  08.17 at
ord.  09.17 at
ord. 10 17  at
ord. 11.17 at
ord. 12 17 at
ord. 13.17 at
ord. 14.17 at
ord. 15.17 at
ord. 16.17 at
ord. 17.17 at
ord. 18.17 at
ord. 19.17 at
ord. 20.17 at
ord. 21.17 at
ord. 22.17 at
ord. 23.17 at
ord. 24.17 at
ord  25.17 at
ord  26.17 at
ord  27.17 at
ord  28.17 at
ord. 29.17 at
ord. 30.17 at
ord. 31.17 at
ord. 32.17 at
ord. 33.17 at
ord. 34.17 at
ord. 35.17 at
ord. 36.17 su

Ordinanze – Lavori di Somma Urgenza

ord. lavori somma urgenza 01.17
ord. lavori somma urgenza 02.17
ord. lavori somma urgenza 03.17

Protezione Civile
ordinanza protezione civile n. 01.2017
ordinanza protezione civile n. 02.2017
ordinanza protezione civile n. 03.2017
ordinanza protezione civile n. 04.2017
ordinanza protezione civile n  05.2017
ordinanza protezione civile n. 06.2017
ordinanza protezione civile n. 07.2017

 

017

Allegati